Ne aramıştınız?

Sayfalar
Haber ve Duyurularda
Dosya ve Görsellerde
Kültür Köşesinde
Videolarda
Akademik Kategorilerde
Akademik Yazılarda
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler

Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler

Ahmet DEMİR*
Doç. Dr. Fatma AÇIK**
ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin çözümlenmesi ve yorumlanması esas alınarak gerçekleştirilen bir dil öğretimidir.
Bu yönüyle de Türkçe öğretiminde metinler, amaca götüren ana araç gereçlerdir.
Kullanacağımız ana aracımızın bizi amacımıza götürecek nitelikte olması gerekir. Çalışmada betimsel yöntem ile deneysel yöntem kullanılmıştır.
Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası
yaklaşımdan hareketle kullanacağımız metinlerde kültürel ögelerin bulunmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve ders kitaplarında yer alacak
metinlerde yer alması gereken kültürel ögeler belirlenmiştir. Ayrıca Orhun,
Hitit ve Gökkuşağı dil öğretim setleri kültür aktarımı açısından incelenmiştir.
Değerlendirmede kitaplar arasında kültürel unsurlarımızdan hangilerinin öncelikli olarak verilmesi ve ne kadar verilmesi gerektiği konusunda bir ölçütün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklar için hazırlanması sebebiyle ortak değerleri vurgulamak adına gelenekler konusuna Yeni Hitit Dil Öğretim Setine göre daha fazla yer veren Orhun Dil Öğretim Setinde etkinliklerin çok sınırlı tutulduğu, özgün etkinliklere yer verilmediği ve ortak değerlerimizden ziyade bize özgü değerlere yer verildiği tespit edilmiştir. Hitit ve Gökkuşağı dil öğretim setinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi açısından gereken nitelikleri taşıdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası yaklaşım, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe ders kitapları

.

 
Dosyayı indirmek için aşağıdaki pencerenin herhangi bir yerine tıklayıp klavyeden CTRL+S tuşlarına basınız.

Yayınlandığı Kategori Makaleler