ÖzetAraştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin alan öğretimiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme aracı ile öğretmenlerle (n=54) yapılan görüşmeler neticesinde toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.…
  GirişYabancılara Türkçe öğretmek bazı niteliklere sahip olmayı gerektirir. Aslında her öğretmende olması gereken özellikler yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerde daha çok aranmalıdır. Bu öğretmenleri yetiştirecek öğretim elemanları da, yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış, modern dil öğretim yöntem ve tekniklerinden haberdar…
  Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencileri iki gruba ayırabiliriz:a) Büyük şehirlerden gelmiş, eğitimini Rusça sürdürmüş ve ana dilini az bilen veya hiç bilmeyenler.b) Daha küçük yerleşim birimlerinden gelmiş, eğitimini ana dilinde sürdürmüş olup Rusçayı da bilenler. Bu İki grubu ayrı…
ÖZET Türkiye’nin birçok açıdan dünyaya açıldığı son dönemde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi daha fazla önem kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminin ilk eseri Divanü Lugati’t-Türk adlı eserdir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde her ne kadar uzun bir süre geçmiş olsa da…
ÖZET Dil öğretimi ne kadar çok uyaranlı bir ortamda sürdürülürse o oranda hedefe ulaşılabilir ve öğrenen durumundaki bireyler temel dil becerilerini istenilen seviyede edinebilirler. Bu bakımından öğretmenlerin, çevre imkanlarını, öğrenen özelliklerini iyi bilmesi ve öğrenme ortamını değişik materyallerle zenginleştirerek etkinliklerini…
ÖZET Yabancı dil öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların nasıl kullanılması gerektiği güncel bir tartışma konusudur. Eğitimde yaygın kullanılan görsel ve işitsel…
ÖZET Bu çalışmada, Avrupa’ nın kültür dokusuna yeni bir boyut katacağına inanılan Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek yöntemlerden biri olan Yansıtıcı Öğretim üzerinde durulacaktır. Yansıtıcı öğretim, ülkemizde yaygın olarak kullanılmamakla beraber, özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde ve İngilizce…
ÖZET Bu çalışma, yabancılara Türkçe öğretiminde eğitsel oyun ve etkinliklerin kullanım yöntemlerini açıklamaktadır. Yabancı dil öğretiminde konuyla ilgili materyal taranmış ve yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması düşünülen yöntemlerin uygulama şekilleri belirlenmiştir. Eğitsel oyunların yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenci motivasyonunu sağlaması üzerinde de…
ÖZET Bu çalışma, Türkçenin yabancılara öğretimini tarihsel açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır.İlk bölümde Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili kaynaklar ele alınmıştır. Bu kaynaklar içerdikleri dil sayısına göre iki dilli ve ikiden çok dilli olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde, kaynakların incelenmesinden…
Pazartesi, 18 Şubat 2013 12:40

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler

Yazan
ÖZET Dil öğretimi, belirli ilkeler doğrultusunda yapılmalıdır. Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk dili ve Türk kültürü açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, temel ve genel ilkeler doğru bir biçimde tespit edilmeli ve öğretimde kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler: dil, ilkeler, Türkçe öğretimi, yöntem, teknik,…
var iuser="26229", ibanner="1"